Pulcējam vienkopus aktīvus, sportiskus cilvēkus ar redzes traucējumiem Latvijā

LNSS kongress 2022

26. martā Rīgā, Strazdumuižas klubā 20 LNSS juridiskie un fiziskie biedri diskutēja par biedrības aktualitātēm ikgadējā kongresā.

Zemāk atrodams kongresa protokols ar izrunātajiem jautājumiem un pieņemtajiem lēmumiem LNSS darba un struktūras uzlabošanā.

Latvijas Neredzīgo sporta savienība

Reģ. nr. 40008023251

Kongresa protokols Nr. 1/2022

Braila iela 4, Rīga, Strazdumuižas klubs                            

2022. gada 26. martā

Plkst. 12:00

Pamatojoties uz 2022. gada 25. februāra biedrības “Latvijas Neredzīgo sporta savienība” (turpmāk tekstā – LNSS) valdes sēdes lēmumu, LNSS valde 26.03.2022. Rīgā, sasauc LNSS 2022. gada kongresu. LNSS šobrīd ir 6 juridiskie biedri. Katrai biedra organizācijai tiek noteikti 2 balsstiesīgie pārstāvji. Uzaicinājums uz kongresu tika nosūtīts visiem LNSS biedriem elektroniski (uz e-pastu) 2022. gada 1. martā.

Sapulcē piedalās: LNSS kongresā piedalās 20 (divdesmit) no 36 (trīsdesmit sešiem) LNSS balsstiesīgiem biedru pārstāvjiem, tādējādi kongress saskaņā ar LNSS statūtu noteikumiem ir lemttiesīgs.

Lēmumi par procedūras jautājumiem:

Biedrības LNSS prezidents  iepazīstina kongresa dalībniekus ar ieradušos biedrības LNSS  biedru sarakstu. Konstatē, ka sapulcē piedalās 20 (deviņpadsmit) no 36 sarakstā minētajiem biedriem.

Dalībnieku sapulce ar 20 balsīm „par” un ar 0 balsīm  „pret”, nolēma:

 1. Ievēlēt par sapulces vadītāju Imantu Elstiņu (20 par), par sekretāru (protokolētāju) – Artūru Būdu (16 par), par balsu skaitītāju – Sergeju Bočaginu (20 par 0 pret);
 2. Apstiprināt darba kārtības jautājumus: (20 par 0 pret);

•           LNSS prezidenta un ģenerālsekretāra atskaites ziņojums;

•           Revidenta atskaites ziņojums;

•           2022. gada kalendāra apspriešana;

•           2022. gada budžeta projekta apstiprināšana;

•           Izmaiņas LNSS statūtos;

•           Ētikas kodeksa apspriešana un potenciālā apstiprināšana;

.          Dažādi jautājumi.

Sapulces norise.

 1. Prezidents ziņo par LNSS jauno juridisko adresi, un jaunajām telpām;
 2. Prezidents nolasa grāmatveža ziņojumu par LNSS 2021. gada pārskatu;
 3. Prezidents ziņo par 2021. gada notikumiem;
 4. Prezidents informē par 2 NVA programmas stipendiātiem (projektu asistenti), kuri palīdz ikdienas darbos;
 5. Prezidents informē par AIF projektu un tā gaitu;
 6. LNSS ģenerālsekretārs ziņo par 2021. gada finanšu pārskatu – ieņēmumiem un izdevumiem;
 7. Tiek precizēta situācija, kas saistīta ar debitora Gļeba Lepska parāda lietu;
 8. Revidents nolasa ziņojumu;
 9. Balsojums par LNSS gada pārskata uz 31.12.2021 Revidenta ziņojuma apstiprināšanu:

19 balsis “par”            0 balsis “pret”      1 balss “atturas”;

 1. Balsojums par LNSS gada pārskata uz 31.12.2021 apstiprināšanu:

19 balsis “par”            0 balsis “pret”      1  balss “atturas”;

 1. 2022. gada sacensību kalendāra pārskats;
 2. LNSS ģenerālsekretārs ziņo par 2022. gadā piešķirto finansējumu;
 3.  Balsojums par LNSS 2022. gada piešķirto budžetu:

18 balsis “par”            0 balsis “pret”     2  balss “atturas”;

 1. Izmaiņu statūtos apspriešana, drukas kļūdu labojums;
 2. Ētikas kodeksa apspriešana;
 3. Balsojums par izstrādātā Ētikas kodeksa apstiprināšanu:

   18 balsis “par”         0 balsis “pret”     2 balsis “atturas”;

 1. Dažādi jautājumi;
 2. Izvirzīts ierosinājums izveidot Ētikas komisiju kurā tiktu ievēlēti 3. pārstāvji;
 3. Balsojums par darba grupas izveidi:

                           18 balsis “par”         0 balsis “pret”     2 balsis “atturas”;

 • Ētikas komisijai kā kandidātus izvirza  – Gintu Blumbergu, Guntaru Spalviņu, Dainu Skuju un Ligitu Zvirbuli;
 • Balsojums par Gintu Blumbergu:

                            6 balsis “par”          8 balsis “pret”      6 balsis “atturas”;

Balsojums par Guntaru Spalviņu:

    18 balsis “par”        0 balsis “pret”      2 balsis “atturas”;

            Balsojums par Dainu Skuju:

                                        14 balsis “par”        0 balsis “pret”      6 balsis “atturas”;

            Balsojums par Ligitu Zvirbuli:

                                        17 balsis “par”        0 balsis “pret”       3 balsis “atturas”;

 • Tiek ievēlēta Ētikas komisija 3 cilvēku sastāvā – Guntars Spalviņš, Daina Skuja, Ligita Zvirbule;
 • Tiek izskatīti iesūtītie punkti, kurus iesaka mainīt statūtos;
 • Precizēt LNSS gada kopvērtējuma nolikumu, veicot tur dažas izmaiņas;
 • Citu jautājumu nav. Kongress tiek pasludināts par noslēgtu plkst. 16.30.

Kongress nolēma:

 1. Atbalstīt LNSS 2021. gada pārskata revīzijas ziņojums;
 2. Atbalstīt LNSS 2021. gada pārskatu;
 3. Apstiprināt LNSS 2022. gada sacensību kalendāru;
 4. Labot gramatiskās un drukas kļūdas LNSS statūtos;
 5. Apstiprināt LNSS ētikas kodeksu;
 6. Izveidot Ētikas komisiju 3 cilvēku sastāvā.
Sapulces vadītājs:  (paraksts)Imants Elstiņš
Sekretārs (protokolētājs):  (paraksts)Artūrs Būda