Pulcējam vienkopus aktīvus, sportiskus cilvēkus ar redzes traucējumiem Latvijā

Par Mums

Latvijas Neredzīgo sporta savienība (LNSS) ir patstāvīga sabiedriska sporta organizācija Latvijas Republikā, kas uz brīvprātības principiem apvieno Latvijas neredzīgo sporta klubus un citus kolektīvus un individuālos biedrus. LNSS sadarbojas ar Starptautisko Neredzīgo sporta asociāciju (IBSA), Eiropas Neredzīgo sporta asociāciju un daudzām citām organizācijām, lai veicinātu neredzīgu cilvēku integrāciju sabiedrībā caur sportu.

Latvijas Neredzīgo sporta savienība ir sabiedriska labuma organizācija.

LNSS mērķis ir veicināt sporta attīstību starp cilvēkiem ar redzes traucējumiem Latvijā, sekmēt viņu iesaistīšanos sporta pasākumos un meistarības paaugstināšanā, lai sports kļūtu par viņu veselības nostiprināšanas līdzekli.

LNSS uzdevumi:

 • Popularizēt sportu kā līdzekli, lai fiziski, garīgi un psiholoģiski rehabilitētu cilvēkus ar redzes problēmām un palīdzētu viņiem atgriezties pilnvērtīgā sabiedriskā dzīvē;
 • Attīstīt sportistos vitalitāti, iesaistot viņus organizētos sporta sarīkojumos un fiziskās aktivitātēs, gādājot par nepieciešamām sporta bāzēm un sporta inventāru;
 • Veicināt olimpisko ideālu īstenošanu Latvijā un darboties saskaņā ar sportiskas vienotības un draudzības principiem;
 • Panākt LNSS biedru vienotību jautājumos, kurus tai LNSS biedri ir uzticējuši;
 • Veicināt personu ar redzes zudumu integrāciju sabiedrībā;
 • Nodrošināt redzes invalīdu interešu aizstāvību sporta jomā;
 • Sekmēt personu ar redzes zudumu sociālo rehabilitāciju ar sporta un fiziskās kultūras palīdzību;
 • Gatavot un nodrošināt Latvijas sportistus piedalīšanos Eiropas un pasaules čempionātos, Paralimpiskās spēlēs un citos starptautiskos sporta sarīkojumos;
 • Veikt sportistu atlasi Paralimpiskām spēlēm un citām starptautiskām sacensībām;
 • Veicināt jaunu sporta sekciju, kolektīvu un klubu dibināšanu;
 • Koordinēt sporta sekciju, kolektīvu un klubu darbību, sniegt metodisku un cita veida palīdzību;
 • Kopīgi ar citām sporta organizācijām organizēt sanāksmes, zinātniskas un praktiskas konferences, seminārus par cilvēku ar redzes traucējumiem sporta un fiziskās kultūras jautājumiem;
 • Organizēt fiziskās kultūras darbinieku, treneru un tiesnešu sporta organizatoru – profesionālās meistarības paaugstināšanas kursus;
 • Sadarbībā ar valsts institūcijām risināt jautājumus par sporta speciālistu sagatavošanu darbam ar vājredzīgiem un neredzīgiem cilvēkiem;
 • Organizēt veselības pasākumus, sporta festivālus, Baltijas un starptautiska mēroga sacensības un treniņnometnes;
 • Organizēt un radīt nepieciešamos apstākļus sporta attīstībai Latvijā cilvēkiem ar redzes traucējumiem;
 • Popularizēt fizisko kultūru un sportu kā veselīga dzīves veida sastāvdaļu, veicināt cilvēku vispusīgu fizisko un garīgo attīstību;
 • Nodrošināt LNSS sporta čempionātu un citu sacensību sarīkošanu, neatkarīgi no to sportiskās sagatavotības, vecuma, nacionālās piederības un politiskajiem uzskatiem;
 • Apstiprināt un izdot LNSS sacensību noteikumus, sporta veidu nolikumus un citus ar sportu saistītus materiālus;
 • Kā vienīgajai organizācijai Latvijā pārstāvēt cilvēkus ar redzes traucējumiem sportu – sporta institūcijās un citās organizācijās Latvijā un ārzemēs;
 • Veicināt starptautisku sakaru attīstību ar radnieciskām sporta organizācijām ārvalstīs