Pulcējam vienkopus aktīvus, sportiskus cilvēkus ar redzes traucējumiem Latvijā

LNSS ētikas kodekss

Latvijas Neredzīgo sporta savienība (turpmāk tekstā – LNSS) ir Latvijā reģistrēta nevalstiska organizācija, kura pārstāv sportistu ar redzes traucējumiem intereses Latvijas valsts teritorijā un ārpus tās. Veicināt šo personu sportisko izaugsmi, socializāciju un integrāciju, veselīgāku dzīvesveidu, ievērot Olimpiskās un Paralimpiskās kustības mērķus, principus un vērtības.

Ētikas kodeksa mērķis ir veicināt savstarpēju cieņu, toleranci un iecietību, ievērot godīgas spēles principus jebkurā laikā un vietā, padarot iekšējo vidi draudzīgāku un veselīgāku visiem iesaistītajiem. Rūpēties par LNSS reputācijas celšanu un laba vārda saglabāšanu. Kodekss ir attiecināms uz visām LNSS sistēmā iesaistītajām pusēm: sportistiem, fiziskajiem un juridiskajiem biedriem, LNSS valdi, tiesnešiem un brīvprātīgajiem darbiniekiem.

Ētikas kodeksā noteiktie pienākumi

 • Ievērot sabiedrībā vispār pieņemtās ētikas un etiķetes normas un standartus;
 • Cienīt ikviena cilvēka tiesības uz savu viedokli;
 • LNSS sociālajos tīklos vai savstarpējā komunikācijā sacensību laikā, kā arī pēc tām, neizteikt mutiskas vai rakstiskā veidā izteiktas aizskarošas piezīmes citu dalībnieku virzienā;
 • Rūpēties par savu personīgo higiēnu, uzturēt tīru un sakoptu vidi, saudzīgi izturēties pret inventāru, piedaloties LNSS rīkotajās sacensībās vai citos pasākumos;
 • Būt atbildīgam gan pret sevi, gan arī pret pārējiem LNSS biedriem un citām iesaistītajām personām un izvērtēt savu veselības stāvokli pirms došanās uz sacensībām;
 • Sacensībās ievērot LNSS izstrādātos nolikumus, kā arī starptautiski atzītus un pieņemtus sacensību nolikumus, noteikumus un reglamentus;
 • Piedaloties jebkādos ar LNSS saistītos pasākumos un aktivitātēs (sacensības, treniņi, sporta nometnes u.t.t.), kategoriski aizliegts lietot alkoholu, narkotikas, vai citas apreibinošās vielas;
 • Obligāti ievērot pasaules antidopinga kodeksu;
 • Rakstiski ziņot normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā LNSS valdei ([email protected]), ja kļuvis zināms par ļaunprātību, sliktu izturēšanos, izšķērdību, krāpšanu, interešu konfliktu, Ētikas kodeksa neievērošanu vai jebkuru citu prettiesisku rīcību;
 • Brīvi izteikt savus uzskatus un ieteikumus sacensību organizatoriem, galvenajam tiesnesim un/vai LNSS valdei.

Ētikas un disciplinārlietu komisijas izveidošana un darbība

Komisiju ievēl un apstiprina LNSS kongress un tās darbības termiņš ir tāds pats kā LNSS valdei. Komisijā ievēl trīs delegātus, kuri savstarpēji vienojas un apstiprina komisijas vadītāju. Komisijas darbs ir neatkarīgs, un nedrīkst būt pakļauts LNSS valdei. Komisija pieņem un izskata visus iesniegumus iespējami īsākā laika posmā, bet ne ilgāk kā 1 (viena) kalendārā mēneša laikā.

Ētikas komisijai ir pienākums

 • Pēc labas pārvaldības principiem, iepazīties ar visu pušu viedokļiem, vai nu rakstiski, vai personīgi uzaicinot puses uz viedokļa uzklausīšanu;
 • 5 (piecu) darba dienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas, komisija rakstiski informē LNSS valdi par pieņemto lēmumu;
 • Kā to ir noteicis likumdevējs, 14 (četrpadsmit) dienu laikā rakstiski tiek informētas visas ieinteresētās puses.

Komisijas lēmumu var pārsūdzēt 30 (trīsdesmit) dienu laikā no lēmuma saņemšanas brīža, iesniedzot rakstveida iesniegumu LNSS valdei. Pēc iesnieguma saņemšanas, LNSS valde ir tiesīga 30 dienu laikā anulēt iepriekš pieņemto lēmumu.

LNSS valdes lēmumi nevar tikt pārsūdzēti ētikas un disciplinārlietu komisijā;

Komisijas lēmumi ir saistoši gan LNSS valdei, gan pārējām pusēm.

Uzmanību

Soda paredzēšana sākotnēji darbojas kā informatīvs līdzeklis, bet nepieciešamības gadījumā var tikt piemērotas smagākas soda sankcijas, izvērtējot potenciālā pārkāpēja nodarījumu. Izskatot šādus iesniegumus par vainas pastiprinošiem iemesliem tiks uzskatīti: alkoholisku un citu apreibinošu vielu lietošana, pasaules antidopinga kodeksa neievērošana, apzināta un recidīva rīcība. Par vainas mīkstinošiem faktoriem tiks uzskatīti: iesaistītās personas labā reputācija, neapzināta rīcība, savas vainas pilnīga vai daļēja atzīšana un nožēlošana, ja pārkāpums ir izdarīts pirmo reizi.

Ētikas kodeksa pārkāpums ir sodāms ar vienu vai vairākām šādām sankcijām:

 • Brīdinājums;
 • Aizliegums noteiktā laika posmā piedalīties sacensībās vai jebkurās citās ar LNSS saistītās aktivitātēs;
 • Ierosināt izslēgšanu no LNSS.

Gadījumos, kad ir nodarīti materiāli zaudējumi, vainīgais nes finansiālu atbildību.