Pulcējam vienkopus aktīvus, sportiskus cilvēkus ar redzes traucējumiem Latvijā

LNSS kongress 2021

Vakar 28. augustā Rīgā, Braila ielā 4, Strazdumuižas klubā pēc gada pārtraukuma atkal norisinājās ikgadējais LNSS kongress, kurā šoreiz piedalījās 16 LNSS juridiskie un fiziskie biedri.

Zemāk ir redzams kongresa pilnais protokols ar kuru ir iespējams iepaz;ities un uzzināt par kādiem jautājumiem šoriez tika diskutēts un runāts, un kādus lēmumumus pieņēma kongresa dalībnieki.

Biedrība „Latvijas Neredzīgo sporta savienība”
Reģ.Nr. 40008023251
Viskaļu iela 36A, Rīga, LV-1006
Tel: +371 26595476; +371 28840086; WWW: https://lnsssports.lv; E-pasts: [email protected]

____________________________________________________________________________

Latvijas Neredzīgo sporta savienība

Reģ. nr. 40008023251

Kongresa protokols Nr. 1/2021

Rīga, Braila iela 4, Rīga, Strazdumuižas klubs                  

2021. gada 28. augustā

Plkst. 12:00

Pamatojoties uz 2021. gada 11. augusta biedrības “Latvijas Neredzīgo sporta savienība” (turpmāk tekstā – LNSS) valdes sēdes lēmumu, LNSS valde 28.08.2021. Rīgā, sasauc LNSS 2021. gada kongresu. LNSS šobrīd ir 6 juridiskie biedri. Katrai biedra organizācijai tiek noteikti maksimāli 2 balsstiesīgie pārstāvji. Uzaicinājums uz kongresu tika nosūtīts visiem LNSS biedriem elektroniski (uz e-pastu) 2021. gada 15. augustā.

Sapulcē piedalās: LNSS kongresā piedalās 16 (sešpadsmit) no 18 (astoņpadsmit) LNSS balsstiesīgiem biedru pārstāvjiem, tādējādi kongress saskaņā ar LNSS statūtu noteikumiem ir lemttiesīgs.

Lēmumi par procedūras jautājumiem:

Biedrības LNSS prezidents  iepazīstina kongresa dalībniekus ar ieradušos biedrības LNSS  biedru sarakstu. Konstatē, ka sapulcē piedalās 16 (sešpadsmit) no 18 sarakstā minētajiem biedriem.

Dalībnieku sapulce ar 12 balsīm „par” un ar 0 balsīm  „pret”, nolēma:

 1. Ievēlēt par sapulces vadītāju Imantu Elstiņu (16 par), par sekretāru (protokolētāju) – Artūru Būdu (16 par), par balsu skaitītāju – Nauri Kašmeru (14 par; 2 pret) .
 2. Apstiprināt darba kārtības jautājumus: (15 par 1 pret)

•           LNSS prezidenta atskaites ziņojums

•           Revidenta atskaites ziņojums

•           Atskats uz 2020.gada notikumiem

•           2021.gada sacensību kalendāra pārskats

•           2021.gadā piešķirtais finansējums

•           Izmaiņas LNSS valdes sastāvā

•           Izmaiņas LNSS statūtos

•           LNSS valdes izstrādātā Ētikas kodeksa apspriešana

•           Dažādi jautājumi

Sapulces norise.

 1. Prezidents ziņo par 2020. gada notikumiem.
 2. Prezidents nolasa grāmatveža ziņojumu par LNSS 2020. gada pārskatu.
 3. Revidents nolasa revīzijas ziņojumu.
 4. Balsojums par LNSS gada pārskata uz 31.12.2020 revīzijas apstiprināšanu:

16 balsis “par”                        0 balsis “pret”

 • Balsojums par LNSS gada pārskata uz 31.12.2020 apstiprināšanu:

16 balsis “par”                        0 balsis “pret”

 • 2021. gada sacensību kalendāra pārskats.
 • 2021. gadā piešķirtais finansējums.
 • Uz iesnieguma pamata no LNSS valdes locekļa amata tiek atbrīvota Olga Kubiškina.
 • Balsojums par jauna valdes locekļa ievēlēšanu:

16 balsis “par”                        0 balsis “pret”

 1. Potenciālo kandidātu pieteikumi.
 2. Pieteikumi no kongresa delegātu puses netika saņemti, no LNSS valdes puses tika izvirzīts kandidāts – Uģis Skuja.
 1. Balsojums par Uģa Skujas ievēlēšanu LNSS valdē:

15 balsis “par”                        1 balsis “pret”

 1. Izmaiņu statūtos apspriešana un balsošana.
 2. Balsojums par izmaiņām statūtos:

0 balsis “par”                          16 balsis “pret”

 1. Ētikas kodeksa apspriešana:

Diskusiju rezultātā tika nolemts ka LNSS valdes izstrādātais Ētikas kodekss ir jāanulē.

 1. Balsojums par izstrādātā Ētikas kodeksa anulēšanu:

16 balsis “par”                        0 balsis “pret”

 1. Dažādi jautājumi:
 2. Izvirzīts ierosinājums izveidot darba grupu kurā tiktu ievēlēti 3. pārstāvji kuri izstrādātu LNSS Ētikas kodeksu.
 3. Balsojums par darba grupas izveidi:

15 balsis “par”                        1 balsis “pret”

 • Kandidātu izvirzīšana darba grupai – Gints Blumbergs, Imants Elstiņš, Elīze Strazdiņa un Linda Bumbiere. Imants Elstiņš savu kandidatūru atsauc.
 • Balsojums par visiem kandidātiem kopā:

16 balsis “par”                        0 balsis “pret”

 • LNSS sacensību dalībnieku vecuma grupu apspriešana 2022. kalendārajam sacensību gadam. Vecuma grupu varianti:

Pirmais variants – līdz 16 gadu vecumam – Juniori; no 16 – 55 gadu vecumam – Open klase; virs 55 gadiem – Seniori.

Otrais variants – līdz 18 gadu vecumam – Juniori; no 18 – 50 gadu vecumam – Open klase; virs 50 gadiem – Seniori.

Trešais variants – līdz 12 gadu vecumam – Juniori; no 12 – 18 gadu vecumam – Jaunieši; no 18 – 50 gadu vecumam – Open klase; virs 50 gadiem – Seniori.

 • Balsojumu rezultāti:
 • Pirmais variants

2 balsis “par”                              14 balsis “pret”

 • Otrais variants

1 balss “par”                               15 balsis “pret”

 • Trešais variants

13 balsis “par”                            3 balsis “pret”

 • Iesniegums VDEVĀK par to, lai LNSS saņemtu piekļuvi datiem par sacensību dalībnieku invaliditāti
 • Balsojums par iesniegumu:

0 balsis “par”                              16 balsis “pret”

 • Apliecinājumu pieprasīšana no Latvijas Paralimpiskās komitejas ( turpmāk – LPK) par asistenta pakalpojuma nepieciešamību tiem sportistiem kuri piedalās LNSS organizētajos treniņos un sacensībās kurās izcīna Latvijas čempiona titulu Paralimpiskajos sporta veidos.
 • Balsojums par apliecinājumu pieprasīšanu:

16 balsis “par”                            0 balsis “pret”

 • Ierosinājums par ārvalstu pilsoņu kuriem ir patstāvīgas uzturēšanās Latvija atļauja, piedalīšanos LNSS organizētajās sacensībās ar mērķi krāt punktus individuālajā un komandu vērtējumā to biedrību vai sporta klubu labā kurus tie pārstāv. Izņemot sacensības kurās notiek atlase uz Latvijas izlasi (šoudauns), kurās šādu sportistu dalība nav ieteicama.
 • Balsojums par šo ierosinājum:

0 balsis “par”                              16 balsis “pret”

 • Ierosinājums izveidot gada balvu personai par godīgu un nesavtīgu palīdzību ikvienai personai kura piedalās sacensībās. Kandidātus drīkstētu izvirzīt jebkurš LNSS biedrs.
 • Balsojums par šo ierosinājumu:

0 balsis “par”                              16 balsis “pret”

 • Citu jautājumu nav. Kongress tiek pasludināts par noslēgtu plkst. 18.10

Kongress nolēma:

 1. Atbalstīt LNSS 2020. gada pārskata revīzijas ziņojums.
 2. Atbalstīt LNSS 2020. gada pārskatu.
 3. Ievēlēt LNSS valdē Uģi Skuju.
 4. Noraidīt izmaiņas statūtos.
 5. Valdes apstiprināto Ētikas kodeksu anulēt.
 6. Dažādi jautājumi :
 7. Izveidot Ētikas komisijas darba grupu, kuras sastāvā ir Elīze Strazdiņa, Linda Bumbiere un Gints Blumbergs, kuru uzdevums ir izveidot korektu ētikas kodeksu līdz 2022. gada 23. martam (vai iespējami tuvākajam kongresam vai kopsapulcei);
 8. Kongress pieņēma lēmumu, ka no 2022. kalendārā sacensību gada vecuma grupas būs sekojošās kategorijās: juniori līdz 12 gadiem; jaunieši 12 – 18 gadiem; Open klase 18 – 50 gadi; Seniori 50+;
 9. Nolēma iesniegumu VDEVĀK neiesniegt, bet aprobežoties ar pieprasījumu no dalībniekiem LNSS sacensībās, pēc nepieciešamības lūgt uzrādīt VDEVĀK izsniegto izziņu kurā ir redzama invaliditātes kategorija (LNSS gadījumā – redzes invaliditāte);
 10. Nolēma, ka apliecinājumus par asistenta pakalpojuma nepieciešamību sportistiem kuri piedalās Paralimpiskajos sporta veidos LPK iesniegs par tiem sportistiem kuri trenējas un piedalās LNSS rīkotajās sacensībās Paralimpiskajos sporta veidos;
 11. Nolēma, ka Latvijā dzīvojošie cittautieši arī turpmāk netiks iekļauti kā individuālajā tā arī klubu kopvērtējumā;
 12. Nolēma ierosinājumu par Balvas izveidi kongresa ietvaros noraidīt un atstāt LNSS valdes ziņā;
Sapulces vadītājs:  (paraksts)Imants Elstiņš
Sekretārs (protokolētājs):  (paraksts)Artūrs Būda