Pulcējam vienkopus aktīvus, sportiskus cilvēkus ar redzes traucējumiem Latvijā

LNSS sportistu licencēšanas nolikums

Juglas iela 14A Rīga LV-1024 LATVIJA tel.+ 371 26596476 +371 28815382 e-pasts: [email protected]Juglas Street 14A, Riga LV-1024 LATVIA tel. +371 26596476 +371 28815382 e-mail: [email protected]

LATVIJAS NEREDZĪGO SPORTA SAVIENĪBAS

SPORTISTU LICENCĒŠANAS NOLIKUMS

 1. Vispārējie noteikumi.
  1. Šie noteikumi nosaka kārtību, kādā tiek reģistrēti Latvijas Neredzīgo sporta savienības (LNSS) sportisti un veikta to licencēšana.
  2. LNSS sportistu licencēšanas mērķis ir veikt sportistu uzskaiti un atvieglot sportistu pieteikšanu  LNSS rīkotajās sacensībās.
  3. Licenci ir aizliegts nodot lietošanā trešajām personām.
  4. LNSS licences tiek reģistrētas LNSS licenču uzskaites reģistrā. Licencē tiek norādīts licences sportista vārds, uzvārds, dzimšanas gads,  LNSS biedra nosaukums, kuru pārstāv sportists, izsniegšanas datums.
 1. Sportistu licencēšana.
  1. Sportistu licencēšanai var pieteikties LNSS juridiskie biedri vai jebkura fiziska persona ar redzes invaliditāti.
  2. Sportists sezonas laikā pārstāv vienu klubu vai juridisko biedru. Ja sportists sezonas laikā maina klubu vai juridisko biedru, tad sportistam izdotā licence ir derīga, ja par licences maksu ieinteresētās puses savstarpēji vienojas un rakstiski informē LNSS valdi.
  3. Licences derīguma termiņš ir viens kalendārais gads (2019. gada 1.janvāris vai no izdošanas datuma  līdz 2019. gada 31.decembris).
 1. Licences izsniegšanas un uzskaites kārtība.
  1. Lēmumu par licences piešķiršanu pieņem un licenci izsniedz  LNSS valde.
  2. Licence tiek izsniegta,  pamatojoties uz LNSS juridiskā biedra vai individuālās fiziskās personas (sportista) pieteikumu, un ja LNSS bankas kontā ir iemaksāta šī nolikuma 4.punktā minētā gada maksa par licenci.
  3. LNSS biedrs, apmaksājot sportistu licences, uzņemas atbildību par to, ka persona, kurai LNSS biedrs pieprasa izsniegt licenci ir sportists, kurš apņemas ievērot sportista ētikas normas, LNSS statūtus un tās pieņemtos lēmumus, kā arī ir tiesīgs licenci saņemt.
  4. Ja sportists, kurš pieprasa licenci, nepārstāv nevienu LNSS juridisko biedru, saņemot licenci, personīgi uzņemas atbildību par sportista ētikas normu, LNSS statūtu un LNSS pieņemto lēmumu ievērošanu.
  5. Neskaidrību gadījumā  lēmumu par licences anulēšanu  pieņem LNSS valde.

 2. Maksa par licenci.
  1. Gada maksa par viena LNSS juridiskā biedra sportista licenci ir 10 EUR (desmit eiro 00 centi).
  2. Sportistiem, kuri nav iegādājušies licenci, vienreizēja maksa par dalību katrās sacensībās  ir 2.00 EUR (divi eiro 00 centi).
  3. Maksa par licenci veicama bezskaidras naudas veidā, ar pārskaitījumu uz LNSS bankas kontu vai skaidrā naudā.