Pulcējam vienkopus aktīvus, sportiskus cilvēkus ar redzes traucējumiem Latvijā

Iesniegums juridiskām personām

Biedrības «Latvijas Neredzīgo sporta savienības» valdei
Juglas iela14A, Rīga, LV-1024

______________________________________________________
Pilns nosaukums

Reģistrācijas Nr. _________________________________________

Adrese:___________________________________________________

___________________________________________________

Kontaktpersona:_________________________________________

Tālrunis: _______________________

E-pasts: ________________________

I E S N I E G U M S

Lūdzu uzņemt_________________________________________________________

Pilns nosaukums

______________________biedrībā «Latvijas Neredzīgo sporta savienība» (turpmāk – LNSS) par biedru.

Ar LNSS statūtiem esam iepazinušies, un ,apsolām izmantot biedra tiesības un pildīt LNSS biedra pienākumus saskaņā ar LNSS statūtiem un spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

Lūdzam attiecināt LNSS biedra tiesības un pienākumus arī uz mūsu ____________________ (biedrības, sporta organizācijas, sporta kluba,– norādīt atbilstošo) biedriem vai dalībniekiem. Mēs apņemamies nodrošināt, ka visi mūsu biedri vai dalībnieki ievēros LNSS statūtus, lēmumus, noteikumus un citus nolikumus.

Klāt pievienoju:

1. Reģistrācijas apliecības kopiju.

_____________________

Datums

____________________________________

Paraksts, amats