Pulcējam vienkopus aktīvus, sportiskus cilvēkus ar redzes traucējumiem Latvijā

Iesniegums fiziskām personām

Biedrības «Latvijas Neredzīgo sporta savienības» valdei

Juglas iela14A, Rīga, LV-1024

______________________________________________________
Vārds Uzvārds

Personas kods________________________________________

Adrese:_______________________________________________

_______________________________________________

Tālrunis: ___________________

E-pasts: ________________________

I E S N I E G U M S

Lūdzu uzņemt mani ___________________________________________________

Vārds Uzvārds

biedrībā «Latvijas Neredzīgo sporta savienība» (turpmāk – LNSS) par biedru.

Ar LNSS statūtiem esmu iepazinies, apsolu izmantot biedra tiesības un pildīt LNSS biedra pienākumus saskaņā ar LNSS statūtiem un spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

___________

Datums

____________________

Paraksts