Pulcējam vienkopus aktīvus, sportiskus cilvēkus ar redzes traucējumiem Latvijā

LNSS statūti

Reģistrēts biedrību un nodibinājumu reģistrā
Rīgā, 2010.gada 10. septembris
ar Nr._40008023251

LATVIJAS NEREDZĪGO SPORTA SAVIENĪBA”

STATŪTI
(jaunā redakcija)

Lnss logo

Apstiprināti
Latvijas Neredzīgo sporta savienības kongresā
Rīgā, 2010. gada 10. septembrī.

BIEDRĪBAS
“LATVIJAS NEREDZĪGO SPORTA SAVIENĪBA”
STATŪTI

1. NOSAUKUMS UN VISPĀRĒJIE NOTEIKUMI

1.1. Biedrības nosaukums ir “Latvijas Neredzīgo sporta savienība”, kura oficiālais saīsinājums ir LNSS (turpmāk tekstā – LNSS). Nosaukums angļu valodā -Latvian Blind Sport Union.

1.2. LNSS ir patstāvīga biedrība Latvijas Republikā, kurā uz brīvprātības principiem apvienojas Latvijas Neredzīgo sporta klubi un citas fiziskas un juridiskas personas.

1.3. LNSS ir politiski un pasaules ziņā neitrāla.

1.4. LNSS ir 1993. gadā dibinātās sabiedriskās organizācijas “Latvijas Neredzīgo sporta savienība” tiesību un saistību pārmantotāja, darba tieša turpinātāja.

1.5. LNSS ir Starptautiskās Neredzīgo sporta asociācijas (IBSA – International Blind Sports Association) biedrs un sadarbojas ar citām sporta federācijām, savienībām un asociācijām.

1.6. Savā darbībā LNSS vadās pēc Latvijas Republikas likumdošanas, saviem statūtiem, ievēro IBSA statūtus, noteikumus, un nolikumus, Olimpiskās hartas, Paralimpiskās komitejas principus un Pasaules Antidopinga kodeksu.

1.7. LNSS nodarbojas ar komercdarbību un tās darbības rezultātā iegūtie ienākumi tiek izmantoti neredzīgo sporta attīstībai Latvijas Republikā un citiem šajos statūtos paredzētajiem mērķiem.

1.8. LNSS ir juridiskās personas tiesības, tā patstāvīgi veido savu iekšējo organizatorisko struktūru.

1.9. LNSS ir zīmogs ar tās nosaukumu, sava atribūtika un un simbolika, tai var būt norēķinu konti Latvijas un ārzemju bankās.

1.10. LNSS var iegūt mantiskās un nemantiskās tiesības. Tā var būt kā prasītāja un atbildētēja tiesā, saimnieciskajā tiesā un šķīrējtiesā ar visām no civilprocesuālās likumdošanas izrietošām tiesībām.

1.11. LNSS atbild par savām saistībām ar savu īpašumu, tā neatbild par savu juridisko biedru saistībām, tāpat kā tie neatbild par LNSS saistībām.

1.12. LNSS attiecībā uz saviem biedriem realizē funkcijas, kuras tie ir labprātīgi deleģējuši LNSS atbilstoši šiem statūtiem.

2. LNSS MĒRĶI UN UZDEVUMI

2.1. LNSS mērķis ir veicināt sporta attīstību starp cilvēkiem ar redzes traucējumiem Latvijā, sekmēt viņu iesaistīšanos sporta pasākumos un meistarības paaugstināšanā, lai sports kļūtu par viņu veselības nostiprināšanas līdzekli.

2.2. LNSS uzdevums ir:

2.2.1. Popularizēt sportu kā līdzekli, lai fiziski, garīgi un psiholoģiski rehabilitētu cilvēkus ar redzes problēmām un palīdzētu viņiem atgriezties pilnvērtīgā sabiedriskā dzīvē;

2.2.2. Attīstīt sportistos vitalitāti, iesaistot viņus organizētos sporta sarīkojumos un fiziskās aktivitātēs, gādājot par nepieciešamām sporta bāzēm un sporta inventāru;

2.2.3. Veicināt olimpisko ideālu īstenošanu Latvijā un darboties saskaņā ar sportiskas vienotības un draudzības principiem;

2.2.4. Panākt LNSS biedru vienotību jautājumos, kurus tai LNSS biedri ir uzticējuši;

2.2.5. Veicināt personu ar redzes zudumu integrāciju sabiedrībā;

2.2.6. Nodrošināt redzes invalīdu interešu aizstāvību sporta jomā;

2.2.7. Sekmēt personu ar redzes zudumu sociālo rehabilitāciju ar sporta un fiziskās kultūras palīdzību;

2.2.8. Gatavot un nodrošināt Latvijas sportistus piedalīšanos Eiropas un pasaules čempionātos, Paralimpiskās spēlēs un citos starptautiskos sporta sarīkojumos;

2.2.9. Veikt sportistu atlasi Paralimpiskām spēlēm un citām starptautiskām sacensībām;

2.2.10. Veicināt jaunu sporta sekciju, kolektīvu un klubu dibināšanu;

2.2.11. Koordinēt sporta sekciju, kolektīvu un klubu darbību, sniegt metodisku un cita veida palīdzību;

2.2.12. Kopīgi ar citām sporta organizācijām organizēt sanāksmes, zinātniskas un prakstiskas konferences, seminārus par cilvēku ar redzes traucējumiem sporta un fiziskās kultūras jautājumiem;

2.2.13. Organizēt fiziskās kultūras darbinieku, treneru un tiesnešu sporta organizatoru – profesionālās meistarības paaugstināšanas kursus;

2.2.14. Sadarbībā ar valsts institūcijām risināt jautājumus par sporta speciālistu sagatavošanu darbam ar vājredzīgiem un neredzīgiem cilvēkiem;

2.2.15. Organizēt veselības pasākumus, sporta festivālus, Baltijas un starptautiska mēroga sacensības un treniņnometnes;

2.2.16. Organizēt un radīt nepieciešamos apstākļus sporta attīstībai Latvijā cilvēkiem ar redzes traucējumiem;

2.2.17. Popularizēt fizisko kultūru un sportu kā veselīga dzīves veida sastāvdaļu, veicināt cilvēku vispusīgu fizisko un garīgo attīstību;

2.2.18. Nodrošināt LNSS sporta čempionātu un citu sacensību sarīkošanu, neatkarīgi no to sportiskās sagatavotības, vecuma, nacionālās piederības un politiskajiem uzskatiem;

2.2.19. Apstiprināt un izdot LNSS sacensību noteikumus, sporta veidu nolikumus un citus ar sportu saistītus materiālus;

2.2.20. Kā vienīgajai organizācijai Latvijā pārstāvēt cilvēkus ar redzes traucējumiem sportu – sporta institūcijās un citās organizācijās Latvijā un ārzemēs;

2.2.21. Veicināt starptautisku sakaru attīstību ar radnieciskām sporta organizācijām ārvalstīs.

3. LNSS DARBĪBAS TERMIŅŠ

3.1. LNSS dibināta 1993.gada 24. jūlijā uz nenoteiktu laiku.

4. BIEDRU IESTĀŠANĀS LNSS, IZSTĀŠANĀS UN IZSLĒGŠANA

4.1. LNSS var iestāties jebkurš Latvijā reģistrēts sporta klubs cilvēkiem ar redzes traucējumiem, citas fiziskas un juridiskas personas, iesniedzot noteiktas formas rakstisku pieteikumu. Pieteikuma formu un tam klāt pievienojamo dokumentu sarakstu nosaka LNSS valde.

4.2. Lēmumu par biedra uzņemšanu LNSS pieņem valde. Valdei pieteicēja lūgums ir jāizskata tuvākās sēdes laikā, taču ne ilgāk kā divu nedēļu laikā no visu nepieciešamo dokumentu saņemšanas brīža. Uz valdes sēdi, kurā izskata pieteicēja lūgumu, ir jāuzaicina pats pieteicējs un jādod viņam vārds sava viedokļa paušanai. Pieteicēja neierašanās nav šķērslis valdes lēmuma

pieņemšanai. Valdei motivēts lēmums rakstveidā jāpaziņo pieteicējam nedēļas laikā no tā pieņemšanas brīža. Viņš var iesniegt atkārtotu pieteikumu ne ātrāk kā pēc gada termiņa izbeigšanās.

4.3. Biedrs var jebkurā laikā izstāties no LNSS, rakstveidā paziņojot par to valdei.

4.4. Biedru var izslēgt no LNSS ar valdes lēmumu, ja:

4.4.1. biedrs vairāk kā 2 gadus nav maksājis biedra naudu;

4.4.2. biedrs nepilda kongresa un valdes lēmumus;

4.4.3. biedrs nepilda savus pienākumus un uzņemtās saistības;

4.4.4. biedrs nodara būtisku kaitējumu Savienības finansiāli saimnieciskai darbībai vai prestižam;

4.4.5. biedrs veic citu darbību, kas ir pretrunā ar šajos statūtos noteikto.

4.5. Jautājumus par LNSS biedra izslēgšanu valde izskata tuvākās sēdes laikā, uzaicinot izslēdzamo biedru un dodot viņam vai viņa pārstāvim vārdu sava viedokļa paušanai. Izslēdzamā biedra neierašanās nav šķērslis valdes lēmuma pieņemšanai. Valdes lēmums par biedra izslēgšanu no LNSS un šā lēmuma motivācija jāpaziņo rakstveidā izslēdzamajam biedram vai tā pārstāvim piecu dienu laikā no tā pieņemšanas brīža.

5. LNSS BIEDRU TIESĪBAS UN PIENĀKUMI

5.1. LNSS biedram ir tiesības:

5.1.1 būt pārstāvētam LNSS kongresā ar valdes noteikto pārstāvniecības normu;

5.1.2. pieteikt savu līdzdalību LNSS rīkotajās sacensībās;

5.1.3. apvienoties dažādās asociācijās vai reģionālos centros un izvirzīt to pārstāvi ievēlēšanai LNSS valdē;

5.1.4. saņemt regulāru informāciju par LNSS valdes darbu un pieņemtajiem lēmumiem un citiem dokumentiem, tai skaitā iepazīties ar visu LNSS institūciju protokoliem, lēmumiem un rīkojumiem;

5.1.5. saņemt LNSS izdotos informatīvos materiālus;

5.1.6. ar atvieglotiem noteikumiem izmantot LNSS sporta bāzes un saņemt citus tās pakalpojumus;

5.1.7. piedalīties visos LNSS organizētajos sporta pasākumos, iesniegt priekšlikumus par LNSS darbību un tās uzlabošanu, aizstāvēt savu viedokli.

5.2. LNSS biedram ir pienākums:

5.2.1. ievērot LNSS statūtu prasības un panākt to ievērošanu no savas biedru puses;

5.2.2. pildīt LNSS kongresa un Valdes lēmumus;

5.2.3. regulāri maksāt biedru naudu;

5.2.4. ar savu aktīvu līdzdalību sekmēt LNSS mērķu un uzdevumu realizēšanu;

5.2.5. vispusīgi attīstīt savu ekonomisko un finansu darbību vājredzīgu un neredzīgu cilvēku sporta aktivitāšu attīstīšanai Latvijā;

5.2.6. savlaicīgi reģistrēt LNSS savas rīkotās sacensības, lai iekļautu tās Latvijas apvienotajā – cilvēkiem ar redzes traucējumiem – sacensību kalendārā;

5.2.7. informēt LNSS par savu biedru piedalīšanos starptautiskajās sacensībās;

5.2.8. iesniegt rakstveidā LNSS izpildinstitūcijā jautājumus un ierosinājumus par savienības darbu un mēneša laikā saņemt atbildi;

5.2.9. piedalīties LNSS pārstāvju un institūciju vēlēšanās, kā arī tikt ievēlētiem LNSS institūcijās;

5.2.10. ievērot šo statūtu prasības, pildīt LNSS institūciju lēmumus;

5.2.11. sekmēt LNSS autoritātes celšanu sabiedrībā;

5.2.12. saudzēt un vairot LNSS īpašumu.

5.3. Saistības biedram var noteikt ar LNSS kongresa vai valdes lēmumu. Nosakot biedram saistības, kas atšķiras no citu biedru saistībām, ir nepieciešama šā biedra piekrišana.

6. LNSS STRUKTŪRVIENĪBAS

6.1. Ar kongresa lēmumu var tikt izveidotas LNSS teritoriālās un citas struktūrvienības.

6.2. Struktūrvienības nolikums, ko apstiprina LNSS kongress.

7. LNSS KONGRESA SASAUKŠANA UN LĒMUMU PIEŅEMŠANA

7.1. Kongress ir augstākā LNSS lēmējinstitūcija.

7.2. Kongresā ir tiesīgi piedalīties visi LNSS biedri. Ar lēmējtiesībām būt pārstāvētam LNSS kongresā saskaņā ar valdes noteikto pārstāvniecības normu.

7.3. Kārtējais kongress tiek sasaukts ne retāk kā vienu reizi gadā un ne vēlāk kā līdz 31 .martam.

7.4. Ārkārtas kongresu var sasaukt pēc valdes iniciatīvas vai, ja to rakstveidā pieprasa ne mazāk kā viena desmitā daļa LNSS fizisko personu un juridisko biedru kopskaita, norādot sasaukšanas iemeslu.

7.5. Kongress tiek sasaukts, ne vēlāk kā divas nedēļas pirms kongresa, nosūtot katram delegātam rakstisku uzaicinājumu.

7.6. Kongress ir lemttiesīgs, ja tajā piedalās vairāk nekā puse no LNSS balsstiesīgajiem biedriem. Lēmumus kongress pieņem ar balsu vairākumu no klātesošo pārstāvju balsu. Katram pārstāvim Kongresā ir viena balss. Ja Kongress nav lemttiesīgs kvoruma trūkuma dēļ, tad 21 dienas laikā sasauc atkārtotu Kongresu ar to pašu darba kārtību un pārstāvju sastāvu. Tādā gadījumā Kongress ir lemttiesīgs, ja tajā piedalās vismaz divi balsstiesīgie delegāti.

7.7. Kongress:

7.7.1. noklausās un apspriež LNSS prezidenta, viceprezidenta, ģenerālsekretāra, revidenta un komisiju ziņojumus;

7.7.2. apstiprina LNSS gada pārskatu;

7.7.3. pieņem LNSS statūtus un attīstības programmu, izdara tajos grozījumus;

7.7.4. izlemj jautājumus par LNSS iestāšanos citās organizācijās vai izstāšanos no tām;

7.7.5. ievēl LNSS valdi 5 (piecu) cilvēku sastāvā un revidentu uz četriem gadiem;

7.7.6. nosaka LNSS biedru naudas lielumu;

7.7.7. apstiprina LNSS atribūtiku un simboliku;

7.7.8. apstiprina LNSS darbības gada plāna un budžeta izpildi par iepriekšējo atskaites periodu, kā arī projektu tekošam gadam;

7.7.9. pieņem lēmumu par LNSS darbības reorganizāciju vai izbeigšanu.

7.8. LNSS Kongresam ir tiesības izteikt neuzticību un pārvēlēt LNSS prezidentu vai kādus no valdes locekļiem, kā arī uzticēt savas pilnvaras konkrētu jautājumu risināšanai LNSS valdei.

8. LNSS IZPILDINSTITŪCIJA

8.1. LNSS izpildinstitūcija ir valde, kas sastāv no pieciem valdes locekļiem. LNSS valde no sava vidus ievēlē prezidentu un ģenerālsekretāru. Prezidents un ģenerālsekretārs pārstāv biedrību atsevišķi, bet katrs no pārējiem valdes locekļiem kopā ar 2 (diviem) citiem valdes locekļiem.

8.2. Valde nodarbojas ar kongresa lēmumu izpildi un pieņem lēmumus savas kompetences robežās laikā starp kongresiem. Tās sēdes tiek sasauktas pēc nepieciešamības, bet ne retāk kā 2 reizes gadā.

8.3. LNSS valde:

8.3.1. lemttiesīga, ja tajā piedalās vairāk kā puse no tās locekļiem. LNSS valdes lēmumi tiek pieņemti ar balsu vairākumu, vienādu balsu skaita gadījumā noteicošā ir prezidenta balss;

8.3.2. ir tiesīga pieņemt lēmumus bez sēdes sasaukšanas, ja visi valdes locekļi rakstveidā nobalso par lēmuma pieņemšanu;

8.3.3. sasauc LNSS kongresu un noteic pārstāvniecības normu kongresā;

8.3.4. organizē LNSS kongresa lēmumu izpildi;

8.3.5. organizē LNSS treneru padomi, tiesnešu kolēģiju un citas komisijas, apstiprina to priekšsēdētājus, darba plānus, nolikumus un programmas, sporta klasifikāciju, tiesnešu un trenera kategoriju piešķiršanu;

8.3.6. apstiprina LNSS izdevumu un ienākumu tāmes un kontrolē to izpildi;

8.3.7. pieņem darbā (slēdz līgumus) LNSS algotos darbiniekus, nosaka viņu darba algu un pienākumus;

8.3.8. nosaka stipendiju un prēmiju lielumus LNSS biedriem (sportistiem, algotajiem un sabiedriskajiem darbiniekiem);

8.3.9. apstiprina Latvijas izlases dalībnieku un to kandidātu sarakstus, delegācij sastāvus komandējumiem un ārzemēm;

8.3.10. izskata un apstiprina LNSS treneru padomes, tiesnešu kolēģijas un citu komisiju iesniegtās atskaites un citus dokumentus;

8.3.11. organizē LNSS atribūtikas izgatavošanu un realizēšanu;

8.3.12. apstiprina LNSS apvienoto sacensību kalendāru, LNSS rīkoto sacensību nolikumus, un citus LNSS darba dokumentus;

8.3.13. apstiprina LNSS sportistu reitingu;

8.3.14. organizē LNSS sabiedrisko treneru, instruktoru un tiesnešu sagatavošanu un to kvalifikācijas paaugstināšanu;

8.3.15. organizē LNSS biedru reģistrāciju un uzskaiti;

8.3.16. apstiprina vecākos trenerus, kā arī gada labāko sportistu un rekordu sarakstus;

8.3.17. lemj par LNSS biedru uzņemšanu un izslēgšanu;

8.3.18. organizē LNSS pamatbāzu izveidošanu un kontrolē to izmantošanu;

8.3.19. risina inventāra sagādes jautājumus, apstiprina to sadali LNSS biedriem;

8.3.20. attīsta un paplašina sakarus ar citu valstu sporta organizācijām;

8.3.21. izšķir LNSS biedru strīdus jautājumus kompetences robežās:

8.3.22. izlemj visus citus jautājumus, kas nav kongresa kompetencē..

9. LNSS PREZIDENTS

9.1. LNSS prezidents:

9.1.1. vada LNSS kongresu, sasauc un vada LNSS valdes sēdes, ja vien netiek ievēlēts cits kongresa vai valdes sēdes vadītājs;

9.1.2. paraksta kongresa un valdes pieņemtos dokumentus;

9.1.3. paraksta LNSS izdevumu tāmes un rīkojumus par sportistu, tiesnešu un treneru komandēšanu uz sacensībām un citiem pasākumiem;

9.1.4. risina LNSS administratīvos, saimnieciskos un finansiālos jautājumus;

9.1.5. pārstāv LNSS intereses valsts un pašvaldību institūcijās, uzņēmumos, iestādēs un organizācijās Latvijā un ārvalstīs;

9.1.6. slēdz saimnieciskos un darba līgumus.

9.2. Prezidenta prombūtnes laikā viņa pienākumus pilda ģenerālsekretārs..

10. LNSS ĢENERĀLSEKRETĀRS

10.1. LNSS ģenerālsekretārs atbild par;

10.1.1. LNSS lietvedību, tās reglamentējošo dokumentu un citu materiālu nosūtīšanu LNSS biedriem;

10.1.2. LNSS grāmatvedības uzskaiti saskaņā ar normatīvajiem aktiem;

10.1.3. nepieciešamās informācijas sniegšanu LR vadošajai sporta institūcijai, Latvijas Sporta federāciju padomei, Latvijas Olimpiskai komitejai, Latvijas Paralimpiskai komitejai un citām organizācijām;

10.1.4. LNSS apvienotā sacensību kalendāra sastādīšanu;

10.1.5. tāmju, rīkojumu un citu dokumentu sastādīšanu LNSS rīkotajiem pasākumiem;

10.1.6. LNSS biedru uzskaiti;

10.1.7. LNSS Kongresa un valdes sēžu sagatavošanu, protokolēšanu, to lēmumu izpildes kontroli;

10.1.8. LNSS starptautisko sakaru uzturēšanu, pilnveidošanu;

10.1.9. LNSS budžeta līdzekļu pareizu izlietošanu un tās kontroli.

11. REVIDENTS

11.1. LNSS finansiālās un saimnieciskās darbības kontroli veic revidents, kuru ievēl kongress uz četriem gadiem.

11.2. Revidents nedrīkst būt LNSS valdes loceklis.

11.3. Revidents:

11.3.1. veic LNSS mantas un finanšu līdzekļu revīziju;

11.3.2. dod atzinumu par LNSS gada pārskatu;

11.3.3. izvērtē LNSS grāmatvedības un lietvedības darbu;

11.3.4. sniedz ieteikumus par LNSS finanšu un saimnieciskās darbības uzlabošanu.

11.4. Revidents veic revīziju ne retāk kā reizi gadā. LNSS valdei un algotajiem darbiniekiem jānodod revidentam visi tā darbam nepieciešamie dokumenti.

11.5. Kongress apstiprina LNSS gada pārskatu tikai pēc revidenta atzinuma saņemšanas.

12. LNSS DARBA KOMISIJAS

12.1. LNSS valde var organizēt LNSS darba komisijas.

12.2. LNSS darba komisijas vada LNSS valdes locekļi (t.sk. prezidents un ģenerālsekretārs).

12.3. Katrs LNSS valdes loceklis var būt vairāku LNSS komisiju sastāvā.

12.4. LNSS komisiju vadītāji iesniedz LNSS valdei apstiprināšanai komisiju vārdisko sastāvu.

12.5. LNSS komisijas izstrādā un iesniedz valdei savus darba plānus, nnolikumus, priekšlikumus, lēmumu projektus un citus dokumentus, kā arī sagatavo priekšlikumus un lēmumu projektus LNSS kongresam.

13. LNSS SAIMNIECISKĀ DARBĪBA UN FINANSES

13.1. LNSS ir savi naudas līdzekļi, īpašums un citas materiālās vērtības.

13.2. LNSS budžetu veido:

13.2.1. valsts budžeta līdzekļi, kas uz līguma pamata ar LR vadošo valsts sporta institūciju vai kādu citu organizāciju tiek nodoti LNSS rīcībā;

13.2.2. LNSS biedru regulārās biedru naudas;

13.2.3. ienākumi no LNSS rīkotajiem pasākumiem un komercdarbības;

13.2.4. ienākumi no sporta inventāra, LNSS atribūtikas, licenču un izdoto materiālu pārdošanas un iznomāšanas;

13.2.5. juridisko un fizisko personu dotācijas un ziedojumi;

13.2.6. atlīdzība par izdarītajiem pakalpojumiem un citi likumīgie ienākumi.

13.3. LNSS iniciatīvas un saimnieciskās darbības rezultātā iegūtie līdzekļi tiek izmantoti saskaņā ar LNSS valdes lēmumiem šajos statūtos paredzēto LNSS mērķu un uzdevumu realizēšanai.

13.4. Finansu dokumentu paraksta tiesības ir:

Pirmā paraksta tiesības – prezidentam. Otrā paraksta tiesības – ģenerālsekretāram.

14. LNSS DARBĪBAS IZBEIGŠANA

14.1. LNSS darbību var izbeigt LNSS kongress, ja par to nobalsojuši vismaz divas trešdaļas no klātesošajiem delegātiem, kā arī ar tiesas lēmumu vai citos LR likumos paredzētos gadījumos.

Kongresa pilnvarotie pārstāvji

Kaspars Biezais

Vladimirs Priede

Statūti apstiprināti LNSS kongresā Rīgā, 2010. gada 10. septembrī..